Kapitel: Klinisk användning av blodkomponenter

Avsnitt: Indikationer för specialkomponenter Författare: Linda Bodecker Zingmark, Jens Kjeldsen-Kragh, Norbert Lubenow, Agneta Wikman


Inledning

Det är av stor betydelse att det inom blodverksamheten finns kunskap om indikationer för specialkomponenter: dels för att patienter i behov av specialkomponenter ska få dessa och dels för att undvika att ge specialkomponenter i onödan, eftersom framställningen av specialkomponenter är ofta förenad med minskad kvalitet jämförd med standardkomponenter (t.ex. lägre cellantal efter tvättning) och en tidsfördröjning vid beredning samt högre kostnader [1]. För de individuella patienterna krävs information om transfusionsindikation från behandlande läkare till blodverksamheten.

Bestrålade blodkomponenter

Definition

Innebär att blodkomponenten är bestrålad med gammastrålning alternativt röntgenstrålning (minst 25 Gray) för att minska risken för Transfusionsassocierad Graft-versus-host sjukdom (TA-GvHD) hos immunsupprimerade patienter [2].  Kvaliteten på erytrocyter kan påverkas negativt av bestrålning (membranskada som medför ökat kalium-läckage) därför tillämpas förkortad hållbarhet efter bestrålning.

Indikationer

Indikationer för bestrålat blod är [2]
 • allvarliga immunbristsjukdomar med nedsatt cellmedierad immunitet 
 • behandling med purin-analoga läkemedel (t.ex. fludarabine (Fludara®))
 • allogen tranplantation (tidsbegränsad till 1 år)
 • autolog transplantation (tidsbegränsad till ½ år)
 • transfusion av HLA-matchade trombocyter
 • riktade transfusioner från nära anhörig
 • låg födelsevikt hos nyfödda (<1 500 g) 
 • intrauterina transfusioner
 • transfusioner till nyfödda under de första 6 månaderna, som tidigare behandlats med intrauterina transfusioner 
 • utbytestransfusion (till en fullgången nyfödd krävs inte bestrålat utbytesblod om det fördröjer transfusionen i onödan)
 • CART-cell behandling
 • barn och vuxna med Hodgkin lymfom
 • aplastisk anemi under ATG behandling
Bestrålning är inte indicerad vid transplantation av solida organ. Patogenreducering av trombocyter ersätter bestrålning.

Tvättade blodkomponenter

Definition

Innebär att cellulära blodkomponenter tvättas och suspenderas i en lämplig lösning beroende på vilken typ av blodkomponent som tvättas. Proteininnehållet ska vara lägre än 0,5g/enhet. Tvättning innebär en signifikant cellförlust.

Indikationer

Indikationer för tvättat blod är: 
 • tidigare reaktion med anafylaktisk chock i samband med transfusion 
 • upprepade (svåra) allergiska transfusionsreaktioner
 • IgA-brist och anti-IgA-antikroppar i samband med allergisk reaktion (se också kapitlet transfusionsreaktioner)

Frysta-tinade erytrocyter

Definition

Innebär att erytrocytenheter fryses in med glycerol och sedan tinas och tvättas, vanligen med hjälp av instrument (ACP215) i slutet system. Hållbarheten efter tining bestäms efter validering, vanligen cirka 5 dagar [3]. Hållbarheten är 24 timmar efter tining vid frysning i äldre, öppna system. Frysning-tining av erytrocyter innebär en cellförlust i komponenten.

Indikationer

Indikation för frysta-tinade erytrocyter är 
 • patienter med ovanliga blodtyper som har utvecklat antikroppar mot högfrekventa antigen
 • patienter med multipla antikroppar mot vanliga erytrocytantigen 

Frysta-tinade trombocyter

Definition

Trombocyter kan frysas in med 5% DMSO i hög koncentration och liten volym. Vid tining resuspenderas de i plasma. Frysning-tining av trombocyter innebär en cellförlust och aktivering av trombocyterna i komponenten. Frysta trombocyter har en förvaringstid på minst två år. Frysta trombocyter kan användas för att upprätthålla ett lager på mindre sjukhus och som back-up lager vid helger eller i krissituationer.

Indikationer

Indikation för frysta-tinade trombocyter är blödning, ej som profylaktiska trombocyttransfusioner då trombocyterna är preaktiverade och inte stannar i cirkulationen
 •  akut blödning om färska trombocyter inte är tillgängliga 
 • transfusion av trombocyter där vanliga trombocytenheter ej är tillgängliga, t.ex. vid antikroppar mot högfrekventa antigen eller kombinationer av antigen

IgA-fattig plasma

Definition

IgA-fattig plasma framställs från givare med IgA brist; dvs givare med IgA nivåer <0,07 g/L.  IgA-fattig plasma finns i lager vid några blodverksamheter. Det är viktigt att transfusionen sker under särskild noggrann observation, eftersom patienten kan reagera på de små mängder IgA som kan finnas kvar i IgA fattig plasma. Betydelsen av IgA-brist/förekomst av anti-IgA relaterat till förekomst av transfusionsreaktioner har på senare år kraftigt tonats ned, se [4].

Indikationer

Indikationer för IgA-fattig plasma är
 • IgA-brist och IgA-antikroppar i kombination med tidigare inträffad anafylaktisk transfusionsreaktion (se också kapitlet transfusionsreaktioner). 

Matchade trombocytenheter

Definition

Indikationer för matchade trombocyter är patienter med trombocytrefraktäritet och påvisade HLA- och/eller HPA-antikroppar och nyfödda barn med trombocytopeni orsakad av maternella anti-HPA-antikroppar (fetal neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT)). Matchning innebär att hitta en passande givare enligt patientens HLA- och/eller HPA- typ, antikroppsprofil eller korstestning.  Matchning av trombocyter kan medföra tidsfördröjningar, samt kan belasta trombocytgivare som lämnar trombocyter upprepade gånger. Observera: vid brådskande transfusionsbehov transfunderas tillgängliga trombocytenheter i väntan på matchade enheter.

Indikationer

Indikationer för matchade trombocytenheter är
 • trombocytrefraktäritet med påvisade antikroppar
 • fetal neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT) 

Helblod

Definition

Helblod efterfrågas vid akut stor blödning, hittills används det prehospitalt på några ambulanshelikoptrar och en läkarbil i Sverige. Det helblod som används kommer från manliga givare med blodgrupp O och låga titrar av anti-A och anti-B, IgM<256. Helblodet filtreras genom ett leukocytreducerande och trombocytsparande filter innan det lämnas ut. Helblodstappning kan komma att ingå i beredskapsplaner.

Indikationer

Indikationer för helblod är:
 • klinisk misstanke om eller fynd av massiv pågående blödning i kombination med chock 

OctaplasLG

Definition

OctaplasLG är ett registrerat läkemedel som är framställt av en plasmapool från > 1000 givare. OctaplasLG är virusinaktiverat med solvent detergent teknik och är också behandlat så att prioner ej överförs. Preparatet har ett standardiserat innehåll av koagulationsfaktorer och en volym på 200 mL. OctaplasLG är cellfri och är testad för HLA- och HNA-antikroppar. Rapporterade transfusionsreaktioner, ssk allergiska, är lägre vid användning av OctaplasLG än plasma/färsk frusen plasma. Mer information om OctaplasLG finns på FASS.   

Indikationer

Indikationer för OctaplasLG är:
 • kliniska situationer där stor volym av plasma transfunderas, såsom vid terapeutiskt plasmabyte
 • tidigare transfusionsreaktioner efter transfusion av plasma 

Erytrocytenheter för intrauterina transfusioner

Definition

Erytrocytenhet som koncentreras till ett högt EVF, 75-80% suspenderade i koksalt. Ska alltid bestrålas. Administreras via navelvenen vid anemi hos ett foster. 

Indikationer

Indikationer för intrauterina transfusioner är
 •  fetal anemi orsakad av maternell immunisering, infektion eller hematologisk sjukdom 
Ett spädbarn som behandlats med intrauterina transfusioner ska ha bestrålat blod under sex månader. Det är viktigt att den lokala blodcentralen får information om att barnet behandlats med intrauterina blodtransfusioner och därmed inte kan blodgrupperas.

Utbytesblod

Definition

Utbytesblod används för utbytestransfusion när hela eller det mesta av blodvolymen ska bytas ut eller vid massiv transfusion till en nyfödd. SAGMAN-lösningen i erytrocytenheterna avlägsnas efter centrifugering och ersätts med plasma eller OctaplasLG (mål B-EVF är vanligtvis ca. 50%). För nyfödda ska utbytesblodet bestrålas, företrädesvis så nära utlämningstillfället som möjligt. För en fullgången nyfödd krävs inte bestrålat utbytesblod om det fördröjer transfusionen i onödan. Hållbarheten på utbytesblod är högst 1 dygn räknat från framställningen, och åldern på erytrocytenheten får inte överstiga 5 dygn räknat från tappningsdagen.  

Indikation

Indikationer för utbytesblod är:
 • hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd där fototerapi inte är tillräcklig 
 • andra orsaker till allvarlig hyperbilirubinemi hos nyfödd där fototerapi inte är tillräcklig 
 • neonatal polycytemi

Autologt blod

Definition

Autolog blodtappning innebär att patienten ger blod som sedan återtransfunderas i samband med planerade ingrepp eller eventuell framtida graviditet.  Autolog blodtappning kan vara aktuellt då patienten har en ovanlig blodtyp eller då patienten utvecklat multipla antikroppar som gör att sannolikheten att hitta en kompatibel enhet är extremt låg. Patienten ger blod upp till två gånger med en veckas intervall. Stödjande behandling med järntabletter ska ges dagligen under tappningsperiod eller intravenöst järn som doseras enligt fass.se.   

Indikation

 • inför en planerad benmärgsdonation
 • patienter med multipla erytrocytantikroppar eller ovanliga blodtyper som medför stora svårigheter att finna kompatibla blodgivare.
Kontraindikationer var god se, https://transfusion.se/blodgivning/blodgivning/

Frystorkad plasma

Definition

Frystorkad plasma tillverkas idag i Tyskland, som ett läkemedel och i Frankrike som en blodprodukt. Det används militärt och prehospitalt. I Sverige finns den tyska produkten som ett licenspreparat på några ambulanshelikoptrar. Utveckling pågår av utrustning för tillverkning av frystorkad plasma på blodcentral. Det är också nya produkter under utveckling som förväntas att bli registrerat som läkemedel.

Indikationer

Indikationer för frystorkad plasma är:
 • akut blödning prehospitalt 
 • på akutmottagningar/operation som alternativ till tinad plasma 
 • akut blödning under militära operationer
 

Referenser

 1. Wikman A, Larsson S, Storry J, Schött U, Sato Folatre J-G. [Blood components, special components and whole blood - what and to whom?] [Article in Swedish]. Lakartidningen 2021;118:20150.
 
 1. Foukaneli T, et al Guidelines on the use of irradiated blood komponents. Br J Haematol 2020;191,704-24.
 
 1. Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 20th Edition. EDQM 2020.
 
 1. Sandler SG, Eder AF, Goldman M, Winters JL. The entity of immunoglobulin A-related anaphylactic transfusion reactions is not evidence based. Transfusion 2015;66:199-204.